Триглав Осигурување а.д.
  Home

осигурување

  Моторни возила

  Зелена Карта

  Каско

  Здравствено-
  патничко

  Имот од пожар

  Посеви и плодови


штети

  Што во случај
  на штета?

  Пријава на штета

 

 

Животни

 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ

Осигурени ризици
 

Осигурување на  животни од пцовисување, принудно колење или убивање поради болест или несреќен случај, престој во карантин, животни  на изложби, во собиралишта, и слично.

 
Предмет на осигурување:

Предмет на осигурување по овие услови можат да бидат здрави домашни животни и тоа; копитари (коњи, мазги, мули, магариња, говеда, овци и кози, свињи) од ризиците какви што се: пцовисување, принудно колење поради болест, пожар, удар од гром, експлозија, поплава, луња, лизгање и одронување на терен, паѓање на воздушни летала, манифестации  и демонстрации, газење со разни возила, удар на некој предмет, меѓусебно тепање, ранување со оружје, давење во вода, повреди од диви ѕверови, каснување од змија, смрзнување, труење и слично.

 

 

 


 

 

 

  Kонтакт

  Архива на вести


 

Copyright триглав осигурување ад © All Rights Reserved